metropolis concept store

metropolis concept store, for Nitro magazine, Athens